Yhdistyksen säännöt

OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS ry

Säännöt (29.1.2020 alkaen)

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä OSN. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys toimii Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n ja Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n Oulun riistanhoitopiirin toiminta-alueilla, tarkoituksenaan edistää toimialueensa puhdasrotuisten noutajakoirien harrastustoimintaa, kasvatusta, jalostusta ja tunnettavuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1.     tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä;

2.     järjestää keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia, koulutuksia sekä kursseja,

3.     järjestää koiranäyttelyitä, koirakokeita ja kilpailuja;

4.     seuraa toimialaansa liittyvää kehitystä ja tekee aloitteita alan kehittämiseksi, sekä

5.     ylläpitää yhteyksiä 3. pykälässä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja kennelyhdistyksiin antamalla niille tarvittaessa lausuntoja sekä muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa.

 

3. Jäsenyys

Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n sekä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n (SNJ) jäsen. Yhdistys voi liittyä jäseneksi myös muihin yhdistyksiin, joiden toiminta tukee yhdistyksen toiminnan tarkoitusta.

 

4. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin ja Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n Oulun riistanhoitopiirin toiminta-alueilla vakinaisesti asuvat (kotikunta) henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, perhejäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy muutoin uudet jäsenet, mutta kunniajäsenet nimitetään yhdistyskokouksessa hallituksen esityksestä.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellainen henkilö, jonka perheen jäsen on jo yhdistyksen varsinainen jäsen ja jolla on sama osoite kuin edellä mainitulla varsinaisella jäsenellä.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Ennen näiden sääntöjen hyväksymistä liittyneiden jäsenten jäsenyydet säilyvät ennallaan. Yhdistyksen toiminta-alueelta pois muuttavat jäsenet voivat säilyä yhdistyksen jäseninä asuinpaikan vaihdoksesta riippumatta.

 

5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka on rikkonut eläinsuojelusäädöksiä tai Suomen Kennelliiton koirien jalostamista, koiranäyttelyitä, koirakilpailuita ja koirakokeita koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

 

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja perhe jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja varajäsenen vuosi.

Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2) jäsentä. Ensimmäisellä kertaa hallitusta nimettäessä arvotaan erovuorossa olevat hallituksen jäsenet seuraavan kahden toimintavuoden osalta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme sen jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoontuessa täysilukuisina on hallituksen varajäsenillä kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen hallitus kutsuu toimikuntien puheenjohtajat johtokunnan kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

8. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:

1.     johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta;

2.     kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset;

3.     tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi;

4.      hyväksyä toimikuntien jäsenet;

5.     päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta. Kunniajäsenistä päättää kuitenkin yhdistyksen kokous, sekä

6.     edustaa yhdistystä sekä ottaa kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta sille esitettyihin kysymyksiin.

 

9. Toimikunnat

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.

Syyskokous päättää asetettavista toimikunnista ja niiden puheenjohtajista. Toimikuntien puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi.

Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita.

 

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä. Vaihtoehtoisesti nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

11. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

12. Kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

13. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsut julkaistaan kirjallisessa tiedotteessa ja/tai yhdistyksen internet-sivuilla.

 

14. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     valitaan kokousedustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n kokouksiin

8.     käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9.     käsitellään muut asiat

10.  kokouksen päättäminen

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6.     valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi

7.     valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja hallituksen varajäsenet

8.     nimetään toimikunnat ja valitaan toimikuntien puheenjohtajat

9.     valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

10.  valitaan edustajat Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin

11.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12.  käsitellään muut asiat

13.  kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

15. Huomionosoitukset

Hallitus päättää huomionosoituksista.

 

16. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta päätettäessä päätös on vahvistettava toisessa kokouksessa, joka on pidettävä vähintään kaksi (2) kuukautta ensimmäisen kokouksen jälkeen. Sääntöjä muutettaessa tulee kuulla SNJ:n hallitusta ja muutoksista on ilmoitettava SNJ: hallitukselle.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

17. Muut asiat

Muuten toiminnassa noudatettakoon sitä mitä yhdistyslaissa ja muissa säädöksissä yhdistysten toiminnasta määrätään.